DỊCH VỤ THU MUA RÁC THẢI SẢN XUẤT TỪ CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT

BẠN LÀ CÔNG TY SẢN XUẤT XỬ LÝ RÁC THẢI?

Nếu bạn là một công ty liên tục tạo ra chất thải xử lý phát sinh từ chu kỳ sản xuất của mình và bạn muốn báo giá cho dịch vụ thu gom?

Nhóm Thị trường kim loại tiến hành báo giá phế liệu trên cơ sở các yêu cầu nhận được và nếu báo giá được cho là đạt yêu cầu, họ sẽ tổ chức thu gom bằng cách cử xe nhờ mạng lưới cộng tác viên của mình.

ĐỂ BIẾT THÔNG TIN ĐIỀN MẪU DƯỚI ĐÂY

    Thực đơn chính

    Chỉ dành cho các công ty. 8-12 và 14-18
    THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI

    MIỄN PHÍ
    QUANG CẢNH